Loading

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez NZOZ Stomatologia, Danuta Błońska

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot leczniczy: NZOZ Stomatologia Danuta Błońska, adres: ul. Nadarzyńska 45b 05-230 Kobyłka, NIP 125-108-07-35

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
  b) w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
  c) w celach statystycznych, wystawianiu faktur vat, zwolnień lekarskich i recept,
  d) w celu kontaktu telefonicznego, sms-owego, e-mail, w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę,

 3. Państwa dane mogą być przez nas wykorzystane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem informacji o nowej ofercie handlowej oferowanej przez NZOZ Stomatologia Danuta Błońska,

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a) osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
  b) biuro rachunkowe, informatyk, technik dentystyczny, pracownia protetyczna, serwis sprzętu medycznego, dostawca oprogramowania, inspektor ochrony radiologicznej,

 5. W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
  b) w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

 6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego1, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,

 12. Podanie przez Pana/Panią danych kontaktowych takich jak: nr telefonu, adres e-mail jest dobrowolne. Jednak przekazanie nam tych danych umożliwi nam: umawianie terminów wizyt, ustalanie zakresu leczenia, przedstawieniu oferty,

 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.


1
Prezes UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jest organem sprawującym nadzór nad danymi osobowymi.


Dane kontaktowe:
NZOZ Stomatologia Danuta Błońska
05-230 Kobyłka ul. Nadarzyńska 45b
tel. +48. 22 535 70 11 70